สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย บ้านปงหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-154500